Батькам

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 201 7/201 8 навчальному році

Лист МОН №1/9-185 від 27.03.2018 року   "Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році" – Освіта.UA https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/print/ 2/17

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт. Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів/методичні об’єднання вчителів відповідно до вимог  початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її проведення фіксують відсутність учня. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 1 3.04.201 1 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 1 травня 201 1 року за № 566/1 9304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 9.08.201 6 № 1 009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 .08.201 3 № 1 222»). Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1 -4 класів закладів загальної середньої освіти. При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти: перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі; контрольна робота повинна містити компетентнісно орієнтовані завдання різних рівнів складності; кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу; тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання; завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

  Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних робіт для учнів 9 класу Українська мова 02.04.2018 Щодо проведення державної підсумкової атестації узакладахзагальної середньої освіти в 2017/2018 навчальномуроці – Освіта.UA https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/print/ 6/17 Ефективною формою проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі є диктант, текст якого укладають учителі та затверджує керівник закладу освіти. При цьому на розсуд педагогів можуть підбиратися декілька варіантів. Під час підготовки варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначену в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми. За обсягом тексти диктантів повинні містити 1 60-1 70 слів. Визначаючи кількість слів, ураховують як самостійні, так і службові частини мови. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці. Оформлення роботи У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, наприклад: 01 .06.201 8 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки: Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс базової середньої освіти учня (учениці) 9 класу (прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка) На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад: Диктант Джерело позитивних емоцій Методика проведення диктанту традиційна, однак під час державної підсумкової атестації має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. Після прочитання всього тексту читає перше речення, учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, учитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту. Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи між реченнями і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки. Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками; розрізняють "грубі" помилки й "негрубі" (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не…; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності; орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так 02.04.2018 Щодо проведення державної підсумкової атестації узакладахзагальної середньої освіти в 2017/2018 навчальномуроці – Освіта.UA https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60397/print/ 7/17 званої авторської пунктуації; за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.  

До уваги батьків

Організація прийому дітей до перших класів 2018-2019 н.р.   Конституція України    

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 
 1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...
    Закон України "Про освіту"    

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

 

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

 

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.   Закон України "Про загальну середню освіту"  

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 

Калуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 проводить  набір учнів у 1 клас школи І ступеня на 2018/2019н.р.

У 2018-2019н.р. у нашій країні істотно змінилися правила прийому дітей до 1 класу.   Тепер  важливу роль для зарахування матиме адреса проживання і прописки майбутнього першокласника. Згідно з правилами Нової української школи, за нашим навчальним закладом  закріплена  певна територія  обслуговування:      

ВИТЯГ  З РІШЕННЯ виконавчого комітету Калуської міської ради

  Засідання виконавчого комітету Калуської міської ради від   23.01.2018     4  «Про визначення територій обслуговування закладами загальної середньої освіти міста» Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року   № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей  шкільного віку та учнів» та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, виконавчий комітет міської ради вирішив:    

1.6.      До загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 належать вулиці:

Богдана Хмельницького (парна сторона від початку вулиці до будинку № 30),

Січових Стрільців,

Пушкіна (непарна сторона вулиці),

 Вітовського, Стуса (парна сторона вулиці),

 Володимира Тисовського, Глібова, Чайковського.

  Дітям, які досягли 6-річного віку та живуть у її межах, гарантоване місце в першому класі нашої школи. За наявності вільних місць, якщо класи школи будуть заповнені не на всі 100%, адміністрація може зарахувати  дитину з інших територій обслуговування.  

У квітні і травні 2018 року будуть прийматися документи  дітей за місцем проживання, після 1 червня - від усіх інших.

  У приймальній закладу  здійснюватиметься прийом таких  документів:

заява батьків або осіб, які їх замінюють ( бланк заяви – у директора);

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини у файлі А4;

індивідуальна медична карта дитини ф.026у, карта профілактичних щеплень ф.063).

Підготовчі  заняття з майбутніми першокласниками будуть проводитися з 04 червня по 15 червня 2018 року (за окремим графіком).      

Безпека життєдіяльності

 
ШАНОВНІ БАТЬКИ!              Життя потребує від наших дітей вміння орієнтуватись і знаходити вихід з непередбачених ситуацій.   Чим менше у дитини знань, тим більше небезпеки  з боку оточуючого середовища. Щоб вберегти дитину від біди, треба пам’ятати  та дотримуватись наступних правил^
 • не залишати дітей дошкільного віку самих, навіть на короткий час;
 • вчити дитину користуватися дверним вічком;
 • не дозволяти відчиняти двері незнайомим людям, навіть одягненим у форму;
 • вчити користуватися телефоном для виклику служб 101, 102, 103, 104;
 • забороняти підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними;
 • забороняти бавитися ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами;
 • не дозволяти користуватися ліфтом без супроводу дорослого родича;
 • запобігати формуванню в дитині жорстокого ставлення до тварин;
 • не дозволяти дражнити тварин;
 • не дозволяти вмикати електроприлади за відсутності дорослих;
 • не дозволяти виходити на балкон, відчиняти вікна;
 • не дозволяти визирати у відчинене вікно;
 • вчити дітей звертатися по допомогу до відповідних органів;
 • вивчити з дитиною домашню адресу або вкладати в кишені «особисту картку» з даними дитини.
Проявляйте витримку і навчайте дітей берегти своє життя та здоров’я!   Сьогодні кількість користувачів мережі Інтернет постійно зростає, при чому частка молоді та зовсім юної аудиторії серед користувачів дуже велика. Для багатьох, особливо молодих людей, Інтернет стає інформаційним середовищем, без якого вони не уявляють собі життя.
Але вміщаючи в себе великий інформаційний, навчальний розважальний потенціал, Інтернет може бути небезпечним та становити певний ризик, особливо для дітей. Дорослим необхідно пам’ятати про існування загроз в Інтернеті та приділяти підвищену увагу питанню безпеки. 
 Десять фактів для безпеки дітей в Інтернеті
 
     Інтернет може бути прекрасним місцем як для навчання, так і для відпочинку і спілкування з друзями. Але, як і весь реальний світ, Мережа теж може бути небезпечна. Перед тим як дозволити дітям виходити в інтернет самостійно, слід встановити ряд правил, c якими повинен погодитися і ваша дитина.     Якщо ви не впевнені, з чого почати, ось кілька рекомендацій, як зробити відвідування інтернету для дітей повністю безпечним. 1. Заохочуйте дітей ділитися з вами їх досвідом в інтернеті. Відвідуйте Мережа разом з дітьми. 2. Навчіть дітей довіряти інтуїції. Якщо їх в інтернеті що-небудь турбує, їм слід повідомити про це вам. 3. Якщо діти спілкуються в чатах, використовують програми миттєвого обміну повідомленнями, грають або займаються чимось іншим, що вимагають реєстраційного імені, допоможіть дитині його вибрати і переконайтеся, що воно не містить ніякої особистої інформації. 4. Наполягайте на тому, щоб діти ніколи не видавали своєї адреси, номера телефону або іншої особистої інформації; наприклад, місця навчання або улюбленого місця для прогулянки. 5. Поясніть дітям, що різниця між правильним і неправильним однакова: як в і інтернеті, так і в реальному житті. 6. Навчіть дітей поважати інших в інтернеті. Переконайтеся, що вони знають про те, що правила гарної поведінки діють скрізь — навіть у віртуальному світі. 7. Наполягайте, щоб діти поважали власність інших в інтернеті. Поясніть, що незаконне копіювання чужої роботи — музики, комп’ютерних ігор та інших програм — є крадіжкою. 8. Скажіть дітям, що їм ніколи не слід зустрічатися з друзями з інтернету. Поясніть, що ці люди можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають. 9. Скажіть дітям, що не все, що вони читають або бачать в інтернеті, — правда. Привчіть їх запитувати вас, якщо вони не впевнені. 10. Контролюйте діяльність дітей в інтернеті за допомогою сучасних програм. Вони допоможуть відфільтрувати шкідливий вміст, з’ясувати, які сайти відвідує дитина і що він робить на них.

Copyright © 2016-2019 Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.